Vyhledávání


Kontakt

FanClub SHK Hodonín

E-mail: hfcdrtici@seznam.cz

Návštěvnost stránek

TOPlist

Stanovy

 

I. Základní ustanovení

Postavení HFC SHK Hodonín je dobrovolné oficiální sdružení příznivců klubu SHK Hodonín.

Název sdružení: HFC SHK Hodonín
Územní působnost: Sdružení působí na celém území ČR.

 

II. Cíle činnosti

 

Hlavním cílem činnosti HFC SHK Hodonín je organizace podpory a podpora hokejového týmu SHK Hodonín v rámci možností po celém území ČR.

 

III. Orgány HFC SHK Hodonín

 

Řídící orgán HFC SHK Hodonín je RADA VEDOUCÍCH, dále jen RV, tvořená pěti vedoucími HFC SHK Hodonín, z nichž jeden je předsedou RV HFC SHK Hodonín. Předseda RV je volen RV. Za HFC SHK Hodonín podepisuje předseda RV po schválení RV. Mandát předsedy RV zaniká se zánikem mandátu celé RV. Členové RV mohou jednat za fanklub samostatně, ovšem musejí se řídit rozhodnutími RV HFC SHK Hodonín.

RV je volena členskou základnou. Volba RV HFC SHK Hodonín se koná jednou za 12 měsíců od data zvolení. Při odstoupení předsedy RV si rada neprodleně zvolí nového předsedu. Při odstoupení člena RV vypíše RV dodatečné volby na uvolněnou pozici v RV HFC SHK Hodonín.

Členství v RADĚ VEDOUCÍCH zaniká:
• v případě zániku členství
• v případě odstoupení člena RV z vedení RV
• v případě odvolání člena RV HFC SHK Hodonín nejméně 2/3 členů RV

Zbytek RV HFC SHK Hodonín je povinen do 10 kalendářních dnů upozornit na tyto skutečnosti členskou základnu HFC SHK Hodonín.

Hlasování RADY VEDOUCÍCH:
Způsob hlasování RV se liší podle toho, jedná-li se o události důležité nebo události běžné. Za události důležité se považují zejména tyto:

• změna ve stanovách HFC SHK Hodonín
• odvolání některého ze členů HFC
• finanční operace v rámci HFC SHK Hodonín přesahující částku 500,- Kč

Všechny ostatní události v HFC SHK Hodonín se považují za události běžné. Návrh na přijetí konkrétního návrhu ustanovení ke schválení podává některý ze členů RV. V případě, že se jedná o událost běžnou, stačí k jejímu schválení, aby pro návrh hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů RV, přičemž minimální počet členů, kteří mohou přijímat rozhodnutí, jsou 3 (aby byl návrh schválen, musí pro něj tedy hlasovat alespoň 2 členové ze 3 přítomných).

Povinnosti RADY VEDOUCÍCH HFC SHK Hodonín:
• dohlížet na hospodaření HFC SHK Hodonín

• dohlížet na dodržování stanov HFC SHK Hodonín

• komunikovat s členskou základnou

Práva RADY VEDOUCÍCH HFC SHK Hodonín:
• rozhodovat o vyloučení členů

Prezident RV vypisuje volby a je garantem voleb.
 

IV. Volby do RV HFC SHK Hodonín

Volby do RV HFC SHK Hodonín jsou jednokolové. Volí se celá RV najednou. Každý volič má tolik hlasů, kolik je členů RV. Na regulérnost voleb dohlíží Volební komise určená RV HFC SHK Hodonín. Ve volební komisi nesmí být žádný z kandidátů voleb.

Volby jsou platné, pokud volí více než 50% oprávněných voličů. Oprávněnými voliči jsou plnohodnotní členové HFC SHK Hodonín. Volby do RV HFC SHK Hodonín jsou tajné, nepřipouští se volba v zastoupení.
 

VI. Členství a jeho vznik

Členství trvá jednu hokejovou sezónu. Hokejovou sezónou se rozumí vždy období od 1.7. kalendářního roku, ve kterém startuje příslušný ročník ligové soutěže, jejímž účastníkem je SHK Hodonín, do 30.6. následujícího kalendářního roku. Členství může vzniknout kdykoliv v tomto období. Výše členského poplatku zůstává stejná po celou dobu hokejové sezóny, bez ohledu na datum vzniku členství. Stávajícím členům je automaticky prodlouženo členství i pro následující hokejovou sezónu, pokud RV nerozhodne jinak.

Členem HFC SHK Hodonín se může stát každá fyzická i právnická osoba bez ohledu na státní příslušnost, národnost, společenskou i politickou orientaci a náboženské vyznání, která splní vstupní podmínky.

Každý uchazeč o členství v HFC SHK Hodonín musí absolvovat proces vzniku členství a splnit předepsané povinnosti, kterými jsou:

• písemné osobní podání přihlášky některému ze členů RV (členové mladší 15-ti let přikládají k přihlášce souhlas zákonného zástupce)
• čestné prohlášení účastníka řízení o nynější či pozdější neúčasti v jiném fanklubu druholigového hokejového klubu
• uchazeč je povinen se zavázat, že bude platit včas a v plné výši členské příspěvky
• uchazeč je povinen souhlasit se stanovami HFC SHK Hodonín a řídit se jimi

Obnovení členství po vyloučení či vystoupení z HFC SHK Hodonín je možné po uplynutí jednoho kalendářního roku.

Přihlášku uchazeče zpracovává RV HFC SHK Hodonín. RV zkontroluje její náležitosti a zaplacení členského příspěvku. Pokud uchazeč vyhoví stanovám HFC SHK Hodonín, předá předseda RV přihlášku a návrh s návrhem usnesení ostatním členům RV k schválení. Schválením se rozumí schválení alespoň 2/3 ze všech členů RV. RV je povinna rozhodnout o přihlášce uchazeče nejpozději do 30 kalendářních dnů od podání přihlášky. Výběr členů je plně v kompetenci RV HFC SHK Hodonín. O výsledku projednávání přihlášky informuje uchazeče prezident RV HFC SHK Hodonín do 10 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí RV. V případě záporného rozhodnutí vrátí členské příspěvky v plné výši.
 

VII. Zánik členství

Členství v HFC SHK Hodonín zaniká:
a) písemným rozhodnutím člena o vystoupení z HFC SHK Hodonín
b) vyloučením člena rozhodnutím RV
c) smrtí člena

Důvody ke zrušení členství v HFC SHK Hodonín:
a) opakované nebo hrubé porušení stanov HFC SHK Hodonín
b) porušení etických norem či platných zákonů a vyhlášek v ČR
c) neplacení členských příspěvků
d) hanobení HFC SHK Hodonín
e) jakékoli jednání poškozující HFC SHK Hodonín, či jeho součást.

Každý člen HFC SHK Hodonín má právo podat opodstatněný návrh na vyloučení jiného člena HFC SHK Hodonín k rukám RV HFC SHK Hodonín. RV HFC SHK Hodonín se zavazuje projednat návrh a vyrozumět obě strany sporu nejpozději do 30 kalendářních dnů od data podání návrhu na vyloučení. Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 kalendářních dnů od doručení rozhodnutí k předsedovi RV.

Vyloučený člen je povinen neprodleně vyrovnat všechny závazky vůči HFC SHK Hodonín.
V případě zániku nebo zrušení členství v HFC SHK Hodonín nevzniká nárok na vrácení členského příspěvku.

Práva člena HFC:
• účastnit se dle možností akcí pořádaných HFC SHK Hodonín
• uplatňovat své názory a návrhy v rámci HFC SHK Hodonín
• podávat svůj návrh na změnu vedení RV HFC SHK Hodonín v případě, že některý ze stávajících RV složil svou funkci nebo je Radou vedoucích vyloučen
• plnoletý člen má právo být volen do funkce předsedy RV
• člen starší 17-ti let má právo být volen do funkce člena RV
• spoluodvolávat členy RV v případě hrubého porušování stanov HFC SHK Hodonín
• Využívat výhod členství v HFC SHK Hodonín dle jejich aktuálních nabídek

Povinnosti člena HFC:
• dodržovat stanovy a přijatá rozhodnutí RV HFC SHK Hodonín, chránit dobré jméno HFC SHK Hodonín a SHK Hodonín
• podílet se na činnosti HFC SHK Hodonín, vykonávat svědomitě svěřené funkce, zúčastňovat se schůzek
• řádně a včas platit členské příspěvky
• neprodleně oznamovat HFC všechny změny důležité pro řádnou evidenci
• při ukončení členství neprodleně vyrovnat závazky

 

VIII. Majetek a hospodaření

Zdroje příjmů HFC SHK Hodonín jsou:
• členské příspěvky
• příspěvky sponzorů
• dary
• jiné příjmy

Tyto příjmy jsou používány především na zaplacení nezbytných vydání, jako jsou výroba chorea, nákup bubnů a jejich opravy, podíl na akcích uspořádaných HFC SHK Hodonín, dotování autobusových zájezdů na venkovní zápasy SHK Hodonín apod.

Kontrola hospodaření:
předseda RV HFC SHK Hodonín je povinen každý kalendářní rok zveřejnit údaje o hospodaření.
 

IX. Závěrečné ustanovení

Tyto stanovy HFC SHK Hodonín jsou platné od dne schválení RV HFC SHK Hodonín.